Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky portálu www.kamnakrbylevne.cz

 1. Prodávájící a provozovatel

1.1 Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodního portálu na adrese  www.kamnakrbylevne.cz  a prodávajícím je společnost RB Business group, s. r. o. se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ: 28356641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63422.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a zákonem č. 100/2001 Sb.o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Zákonem o korporacích.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Tyto vztahy neupravené v obchodních podmínkách se řídí Zákonem o korporacích.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti  předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení a zpracování objednávky toto přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Ceny zboží

Ceny u jednotlivého zboží jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši. U zboží označeného jako Akční sleva nebo Výprodej platí speciální snížená cena pouze do vyprodání zásob zboží nebo ukončení platnosti. V případě objednání zboží za speciální akční cenu, které je již vyprodáno, bude o této skutečnosti zákazník informován co nejdříve.  Prodávající si vyhrazuje nedodat objednané zboží v případě, že dodavatel zvýšil cenu tohoto zboží nebo je zboží již vyprodáno. V tomto případě může zákazník potvrdit objednávku na zboží v nové akutální ceně nebo objednávku bez postihu stornovat.

5. Způsoby platby 

Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1 Na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce - tato služba je zpoplatněna částkou 72 Kč.

5.2 Bezhotovostně na účet prodávajícího č. 2600240701/2010 vedený u Fio banka, a. s..

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Bezhotovostní platbu na účet prodávajícího je kupující povinen provést pouze na základě instrukcí k platbě zaslaných prodávajícím kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.  Zboží musí být uhrazeno nejpozději do 14 dnů od zaslání zálohové faktury kupujícímu, jinak je objednávka považována za zrušenou .

5.4 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající na platby prováděné na základě kupní smlouvy kupujícímu  daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu do 14 dnů po dodání zboží nebo uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem: 
Přepravní službou DSV Road, Geis CZ, PPL, Raben Czech Logistics,  podle výběru prodávajícího, podle hmotnosti a velikosti zboží.
O termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nebo dopravcem nejméně 1-3 dny předem. Cena za dopravu zboží na území ČR a SR je stanovena dle aktuálního ceníku dopravy a zákazník si při objednávce může zvolit jaký druh odběru zboží zvolí a za jakých cenových podmínek. Zboží bude dodáno na místo, které uvedete ve své objednávce.

Obvyklý čas doručování je v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:00 hod.  Přepravce by měl telefonicky avizovat dodání 30 min - 1 hod předem. Protože zboží je přepravováno externí přepravní společnosti, dodavatel nemůže garantovat přesný termín a čas dodání. Konkrétní čas a termín dodání se může lišit kvůli nesplnění požadavků zadaných dodavatelem ze strany přepravní služby. Příjemci zboží je proto doporučeno komunikovat ohledně dodání přímo s přepravní službou. Kontakt na přepravní společnosti dostane zákazník zpravidla e-mailem po expedici zboží.

Zákazník je povinen zajistit ve smluvený den člověka, který převezme zboží (buď sám zákazník nebo jím pověřený člověk).  Zákazník se může s dopravcem domluvit na přibližném čase doručení zásilky, doručení zásilky je možné v případě potřeby odložit na druhý den, kdy se může závoz po domluvě bezplatně zopakovat.

Není povinností řidiče stěhovat zásilky do bytů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Objednané zboží dodáváme po území České republiky a Slovenské republiky. Zboží, které Vám bude dodáno ve viditelně poškozeném obalu zásadně nepřebírejte a vraťte jej přepravci a do přepravního listu vyznačte důvod nepřevzetí - "poškozená zásilka". My zařídíme dodání náhradního bezvadného zboží, samozřejmě zdarma. Upozorňujeme Vás, že momentem převzetí zboží (tj. podpisem přepravního listu) na sebe přebíráte riziko za poškození zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat. Proto prosím před převzetím velmi důkladně zkontrolujte úplnost a celistvost přepravního obalu, pak teprve zboží přeberte. V případě nepřevzetí zboží z důvodu poškození při přepravě Vám nebudou účtovány žádné dodatečné náklady.. Vady funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručními podmínkami.

7. Dopravné

Dopravné se počítá podle celkové hmotnosti objednaného zboží a platí pro území ČR následovně:

1. Zásilková služba Geis Parcel

- zásilky o hmotnosti 0,1 - 10 kg, přepravné činí 99 Kč

2. Česká pošta

- zásilky o hmotnost 0,1 - 10 kg, přepravné 121 Kč

3. Zásilková společnost - rozměrné balíky (není baleno na paletě)

- zásilky o hmotnosti 11 - 30 kg, přepravné činí 149 Kč

- zásilky o hmotnost  31 - 50 kg, přepravné činí 249 Kč

4. Zásilková společnost - palety do 200 kg

- zásilky o hmotnosti 51 - 200 kg, přepravné činí 495 Kč

5. Zásilková společnost -  palety do 300 kg

- zásilky o hmotnosti 181 - 300 kg, přepravné činí 649 Kč

6. Zahradní krby betonové

- betonové zahradní krby o hmotnostech 300 - 1000 kg, přepravné činí 990 Kč

V případě platby na dobírku je účtován poplatek za dobírku ve výši 72 Kč shodný u všech způsobů dopravy.

U vybraného zboží je v rámci bonusových akcí DOPRAVA ZDARMA.  Objednané zboží je možné po předchozí domluvě vyzvednout také v provozovně prodávajícího na adrese U Stadionu 2c, areál Vivacentrum, 690 02 Břeclav, poplatek za osobní vyzvednutí zboží je 49 Kč. 

8. Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží se liší v závislosti na konkrétní značce, modelu a designovém provedení. Některé modely jsou běžné dostupné na skladě Prodávajícího, výrobce nebo dovozce, jiné je nutné zadávat do výroby na zakázku. Orientační "obvyklá" dodací lhůta je uvedena v detailu zboží. Aktuální dostupnost bude ověřena po přijetí objednávky nebo na základě poptávky zaslané zájemcem o koupi na náš e-mail kamna-krby@email.cz  nebo po zavolání na tel. 725 950 845.

Prodávající však nemůže vždy zaručit její dodržení, a to především z důvodů výpadku v dodávkách výrobců a dovozců objednaného zboží, nedostupnosti zboží u výrobce nebo dovozce apod. Dodavatel se však zavazuje vyvinout maximální úsilí pro zajištění co nejrychlejší a bezproblémové dodávky objednaného zboží. O prodlužení dodací lhůty bude prodávající co nejdříve informovat zákazníka. Pokud zákazník nebude souhlasit se změněným termínem dodání, může zákazník svou objednávku bez postihu stornovat při dodržení podmínek storna dále uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 

9. Odstoupení od smlouvy - storno objednávky

9.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

10. Právo odstoupit od smlouvy

10.1.1.Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

10.1.2.Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

10.1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost RB Business group, s. r. o. Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, e-mail kamna-krby@email.cz,  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít v objednávce přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

10.1.4.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

10.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

10.2.1.V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 10.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese RB Business group, s. r. o, U Stadionu 2 areál Vivacentrum, 690 02 Břeclav. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Prodávající nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10.2.3.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. Doklady a záruční listy

Záruční doba je 2 roky, pokud není záručním listem stanoveno jinak. Záruční list bývá součástí dodaného zboží. Pokud není, je lhůta daná daňovým dokladem nebo je zákonná. Dodávka je doručována na doklad „PŘEPRAVNÍ LIST“. Na něm je potvrzeno i přijetí případné dobírky řidičem. Na zboží Vám cca do 14 ti dnů zašleme daňový doklad.  V případě platby převodem na zálohovou fakturu vystavujeme daňový doklad na platbu, který v případě, že se jedná o dodávku ve stejném měsíci zasíláme spolu s vyúčtovaní fakturou. Pokud se měsíce liší, zasíláme doklad o platbě zvlášť.

11. Reklamační řád

Kupující je v případě reklamace povinen o tom informovat prodávajícího  prostřednictví elektronického formuláře na webových stránkách, e-mailem, písemně, telefonicky, osobně. V takovém oznámení prosím co nejpodrobněji popište důvod reklamace. My vás pak do tří pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu.
Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. 

Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou či jiným prokazatelným způsobem o zakoupení zboží u prodávajícího.


Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a obal uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží. V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.
Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží. 

Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala 

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo neodborně zkompletováno, napojeno, používáno nebo ošetřováno 
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží nebylo poškozeno živly 
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že Vaše osobní údaje nepoužije k jiným účelům, než je plnění Vašich objednávek, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá cizí osobě, a to ani za úplatu, ani zdarma.

12.2      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. Podmínky používání webových stránek, autorské práva

Prodejce ani Provozovatel stránek www.kamnakrbylevne.cz  neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu těchto stránek.  Obsah a podoba internetové prezentace může být měněna bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky, chyba vyhrazeny.

Provozovatel stránek neodpovídá za jakékoli škody vzniklé ve spojitosti s používáním stránek www.kamnakrbylevne.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti těchto stránek.

Obsah internetových stránek www je majetkem firmy RB Business group, s. r. o. a je chráněn autorským právem. Kopírování obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno.

 

14. Ostatní ujednání

14.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

14.5 Zasláním objednávky prostřednictvím e-shopu, e-mailem nebo telefonicky, zákazník akceptuje výše popsané Obchodní podmínky.  Vyhrazujeme si právo drobných technických změn v popisu zboží. Technické údaje k výrobkům jsou přebírány od výrobců nebo distributorů pro český trh, naše společnost neručí za jejich správnost. Ačkoliv se maximálně snažíme udržovat veškeré údaje o výrobcích aktuální, tak se může stát, že výrobce provedl nějakou technickou změnu, aniž by nám to oznámil.

14.6 Prodávající a provozovatel neodpovídá za špatný výběr spotřebiče, který kupující provede. Volba vhodného spotřebiče je ovlivněna  individuálními podmínkámi u konkrétního spotřebitele. Doporučujeme před koupí konzultovat stav komína a tepelné ztráty budovy a další související otázky s odborníkem (místním kominíkem, kamnářem, projektantem apod.), který posoudí individuální stav a potřeby u konkrétního zákazníka.

14.7.      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

15. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

15.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

15.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V Brně dne 19.5.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace